- கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, 22 October 2013

Revised Scales of Pay, 2009 – Recommendations of the One Man Commission –Fixation of pay of Junior Assistants / Agricultural Officers etc. selected prior to 1--6--2009 and appointed on or after 1--6--2009 due to administrative reasons –Allowing of fitment benefit – Orders – Issued.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறைகளில் 1.6.2009 -க்கு முன்னர் தேர்வு செய்யப்பட்டு 1.6.2009 -க்கு பின்னர் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு 1.86 ஆல் பெருக்கிக் கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட அரசாணை:Post Top Ad