- கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, 21 October 2013

தற்காலிக பணியிடங்களுக்கான தொடர் நீட்டிப்பு ஆணைகள் :

  1. PAY AUTHORIZATION ORDER | G.O NO : 175,199 | TOTAL POST : 32 | MONTH : APRIL 2013

  2. PAY AUTHORIZATION ORDER | G.O NO : 101,121,109,129,162,169,172,186,256,127,170,171,188,252,246 | TOTAL POST : 12798 | MONTH : APRIL 2013

  3. PAY AUTHORIZATION ORDER | G.O NO : 101,121,109,129,162,169,172,186,156,127,170,171,188,252,246 | TOTAL POST : 790 | MONTH : APRIL 2013

  4. PAY AUTHORIZATION ORDER | G.O NO : 279 | TOTAL POST : 4748 | MONTH : APRIL 2013

  5. PAY AUTHORIZATION ORDER | G.O NO : 142, 200 | TOTAL POST : 6239 | MONTH : APRIL 2013

  6. Pay Continuation Order For G.O No: 101,121,109,129,162,169,172,186,256,127,170,171,188,252,246 DT 18.03.2013

  7. G.O NO 200|199|197 - Continuation Pay Order for Temporary posts 6239 from January 2012

Post Top Ad