பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப் பணி - நேரடி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் சமூக அறிவியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களை முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணை வழங்கி உத்தரவு: