தருமபுரி கல்வி மாவட்டத்தை பிரித்து அரூரை தலைமை இடமாகக் கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம் தோற்றுவித்தல் -புதிய கல்வி மாவட்டத்திற்கு பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் சார்ந்த புதிய அரசாணை வெளியீடு : - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, 13 March 2018

தருமபுரி கல்வி மாவட்டத்தை பிரித்து அரூரை தலைமை இடமாகக் கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம் தோற்றுவித்தல் -புதிய கல்வி மாவட்டத்திற்கு பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் சார்ந்த புதிய அரசாணை வெளியீடு :

தருமபுரி கல்வி மாவட்டத்தை பிரித்து அரூரை தலைமை இடமாகக் கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம் தோற்றுவித்தல் -புதிய கல்வி மாவட்டத்திற்கு பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் சார்ந்த புதிய அரசாணை  வெளியீடு :

Post Top Ad