மாதத்தில் 2 நாள் அனுமதியுடன் அல்லது அனுமதி இல்லாமல் கால தாமத வருகைக்கு அனுமதி உண்டு -அ.ஆ.எண்.414 ப.நி.சீ.துறை.நாள்.17:07:1989: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Thursday, 5 February 2015

மாதத்தில் 2 நாள் அனுமதியுடன் அல்லது அனுமதி இல்லாமல் கால தாமத வருகைக்கு அனுமதி உண்டு -அ.ஆ.எண்.414 ப.நி.சீ.துறை.நாள்.17:07:1989:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad