TAMILNADU GOVERNMENT 6% DEARNESS ALLOWANCE INCREASED GO NO 117 DATE:20.04.2016:

ஓய்வூதியர்களுக்கான 6% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசானை வெளியீடு 
G.O - 117-நாள்-20.04.2016- நிதித்துறை : 6% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசானை வெளியீடு