இடை நிலை ஆசிரியர் ஊதிய குறித்த RTI தகவல் -TATA- MR.KIPSON: