அரசாணை எண்.234-ன் படி நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் அரசாணை எண்.179-ன் படி தகுதிபெறும் ஆசிரியர்கள், அவ்வாணையில் இடம் பெறாதவர்கள் கோரி உத்தரவு