அரசாணை எண்.234-ன் படி நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் அரசாணை எண்.179-ன் படி தகுதிபெறும் ஆசிரியர்கள், அவ்வாணையில் இடம் பெறாதவர்கள் கோரி உத்தரவு - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 2 May 2014

அரசாணை எண்.234-ன் படி நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் அரசாணை எண்.179-ன் படி தகுதிபெறும் ஆசிரியர்கள், அவ்வாணையில் இடம் பெறாதவர்கள் கோரி உத்தரவு

Post Top Ad