பொதுப் பணிகள் - அரசுப் பணி நியமனத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படும் தமிழ்வழி ஒதுக்கீட்டில் (PSTM) உள்ள குறைபாடுகள் குறித்து TNPSC செயலாளர் அவர்கள், பணியாளர் சீர்த்திருத்தத் துறை முதன்மை செயலாளருக்கு எழுதிய கடித நகல்: