இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட 59 சீன செயலிகளுக்கு மாற்றாக இந்திய செயலிகள்- AVAIL IN PLAY STORE - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

 Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Sunday, 12 July 2020

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட 59 சீன செயலிகளுக்கு மாற்றாக இந்திய செயலிகள்- AVAIL IN PLAY STORE

Direct Playstore Link Available For All Apps
India's Digital Strike Against China: GOI Banned 59 Chinese Apps ...
🅱️📲 TikTok க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Click Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲 UC Browser - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲 Shareit- க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲9. Helo App  - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp


🅱️📲Zoom App- க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp


🅱️📲 CamScanner - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp


🅱️📲Vmate - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲Wps Office  - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲Video Editor- க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲Snaptub, Tube Mate - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲App Lock, Lock it, Vault Hide Pics - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

🅱️📲parallel Space, Dual Space  - க்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய இந்திய செயலி - Clikc Here
https://bit.ly/3iSH2Jp

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad