அன்பார்ந்த ஆசிரியர் நண்பர்களே உங்களது CPS தொகையில் அரசின் பங்களிப்பை SECTION 80CDல் கழித்துக்கொள்ளலாம்-RTI LETTER ATTACHED HERE: