பி.காம்., பட்டதாரிகளும் பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணியாற்றலாம்: