ஊதிய நிர்ணயம் - கீழ் நிலை பதவியில் தொடர்ந்து பணிபுரிந்திருந்தால் பதவி உயர்வு பதவியில் பெறுவதைவிட ஊதியம் அதிகம் பெறுதல் சார்பான அடிப்படை விதி 4(3)ன் படி ஊதிய நிர்ணயம் செய்து உத்தரவு: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, 16 January 2014

ஊதிய நிர்ணயம் - கீழ் நிலை பதவியில் தொடர்ந்து பணிபுரிந்திருந்தால் பதவி உயர்வு பதவியில் பெறுவதைவிட ஊதியம் அதிகம் பெறுதல் சார்பான அடிப்படை விதி 4(3)ன் படி ஊதிய நிர்ணயம் செய்து உத்தரவு:

Post Top Ad