பள்ளிக் கல்வி அரசு /நகராட்சி உயர்நிலை /மேல்நிலை பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கூடுதலாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான பாட வாரியாக அனுமதிக்கவேண்டிய பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் சார்பு -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது : - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, 5 December 2013

பள்ளிக் கல்வி அரசு /நகராட்சி உயர்நிலை /மேல்நிலை பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கூடுதலாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான பாட வாரியாக அனுமதிக்கவேண்டிய பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் சார்பு -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது :

பள்ளிக் கல்வி அரசு /நகராட்சி உயர்நிலை /மேல்நிலை பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கூடுதலாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான பாட வாரியாக அனுமதிக்கவேண்டிய பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் சார்பு -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது :

Post Top Ad