6 வது ஊதியக்குழுவில் ஊக்கவூதியத்தில் ஏற்பட்ட மூத்தோர் இளையோர் பிரச்சனையை சம்பள அதிகாரியே தீர்க்கலாம்: