6 வது ஊதியக்குழுவில் ஊக்கவூதியத்தில் ஏற்பட்ட மூத்தோர் இளையோர் பிரச்சனையை சம்பள அதிகாரியே தீர்க்கலாம்: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 25 February 2015

6 வது ஊதியக்குழுவில் ஊக்கவூதியத்தில் ஏற்பட்ட மூத்தோர் இளையோர் பிரச்சனையை சம்பள அதிகாரியே தீர்க்கலாம்:

Post Top Ad