கல்வி சுற்றுலாவின்போது மேற்கொள்ளவேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்: