தனி ஊதியம் மற்றும் சிறப்பு ஊதியம் சார்பான பள்ளிக்கல்வி நிதிக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலரின் விளக்க கடிதம் நாள்:08.07.2014: