த.நா.சீ.ப.தே.குழுமம் - த.அ.உ.சட்டம் 2005 - அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் DDE மூலம் நடத்தப்படும் PRE-FOUNDATION COURSE பத்தாம் வகுப்பிற்கு இணையாக கருத இயலாது என தகவல்... - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Tuesday, 7 January 2014

த.நா.சீ.ப.தே.குழுமம் - த.அ.உ.சட்டம் 2005 - அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் DDE மூலம் நடத்தப்படும் PRE-FOUNDATION COURSE பத்தாம் வகுப்பிற்கு இணையாக கருத இயலாது என தகவல்...

No comments:

Post a comment

Post Top Ad