த.நா.சீ.ப.தே.குழுமம் - த.அ.உ.சட்டம் 2005 - அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் DDE மூலம் நடத்தப்படும் PRE-FOUNDATION COURSE பத்தாம் வகுப்பிற்கு இணையாக கருத இயலாது என தகவல்... - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, 7 January 2014

த.நா.சீ.ப.தே.குழுமம் - த.அ.உ.சட்டம் 2005 - அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் DDE மூலம் நடத்தப்படும் PRE-FOUNDATION COURSE பத்தாம் வகுப்பிற்கு இணையாக கருத இயலாது என தகவல்...

Post Top Ad