தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி பணி-அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு-2012ன் படி தேர்ந்தோர் பட்டியலில் இடம் பெற்று அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள் -பணியேர்ப்பு அறிக்கை வரப்பெற்றது -பணி வரன்முறை செய்து மற்றும் முன்னுரிமை எண் நிர்ணயித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது . - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, 21 December 2013

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி பணி-அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு-2012ன் படி தேர்ந்தோர் பட்டியலில் இடம் பெற்று அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள் -பணியேர்ப்பு அறிக்கை வரப்பெற்றது -பணி வரன்முறை செய்து மற்றும் முன்னுரிமை எண் நிர்ணயித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது .

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி பணி-அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு-2012ன் படி தேர்ந்தோர் பட்டியலில் இடம் பெற்று அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள் -பணியேர்ப்பு அறிக்கை வரப்பெற்றது -பணி வரன்முறை செய்து மற்றும் முன்னுரிமை எண் நிர்ணயித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது .

இயக்குனரின் பணி வரன்முறை ஆணை மற்றும் பணிவரன்முறை பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களின் பெயர் பட்டியல் -DOWNLOAD CLICK  HERE..

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி பணி-அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு-2012ன் படி தேர்ந்தோர் பட்டியலில் இடம் பெற்று அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள் -பணியேர்ப்பு அறிக்கை வரப்பெற்றது -பணி வரன்முறை செய்து மற்றும் முன்னுரிமை எண் நிர்ணயித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது . 

இயக்குனரின் பணி வரன்முறை ஆணை மற்றும் பணிவரன்முறை பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களின் பெயர் பட்டியல்-DOWNLOAD CLICK  HERE..

Post Top Ad