புதிய பள்ளிக்கல்வி இயக்குனராக திரு.கண்ணப்பன் நியமனம் - ஆணை வெளியிடப்பட்டது: