பணி புரியும் பள்ளியில் பி.எட் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு முழு ஊதியம் பெற முடியும் என RTI தகவல் ...முழு ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது! நாள் : 11/08/2015:

Middle School BT's BEd Teaching Practice = Full Salary [PDF Download] - Click Here