பள்ளிக்கல்வி - கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் - CBSE பள்ளிகள் உடனடியாக தமிழக அரசு அங்கீகாரம் பெற அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்: