பள்ளிக்கல்வி - குடியரசு தினவிழா 2015 - பள்ளி மாணவர்கள் "CLEAN INDIA" அஞ்சல் வில்லை வடிவமைத்தல் போட்டி - அணைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குதல் - இயக்குனரின் செயல்முறைகள்: