பள்ளிகளில் தமிழ் படிப்பது கட்டாயம் - ஆணை வெளியிட்டது அரசு :