வருகைப் பதிவேட்டில் ஆசிரியர் பெயர் வரிசை எழுதுதல் சார்ந்த அரசின் தெளிவுரை: