இடைநிலை ஆசிரியர் - தனி ஊதியம், சிறப்பு படி குறித்து- பள்ளிகல்வி நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலரின் தெளிவுரை (DATED : 08/07/2014):