நடுநிலை பள்ளி தலைமையாசிரியர் ஊக்க ஊதியம் தொடர்பான விளக்க கடிதம்: