பள்ளிக் கல்வித்துறையில் உள்ள பட்டதாரி,இடைநிலைஆசிரியர்கள் தங்களின் மேற்படிப்புகளுக்கான முன் அனுமதியினை தலைமை ஆசிரியரே வழங்கலாம் -அரசாணை எண் 017018 நாள் 12.04.2001..