அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கருணை தொகை வழங்குவதற்கான மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் செய்தி வெளியீடு மற்றும் GO TAMIL AND ENGLISH CLICK HERE: